Card Face

#23: Popplio

Card Type Pokémon (Basic)
Energy Type W
Species Popplio Cards
HP 70
Weakness x2
Retreat Cost Energy
Rarity Promo
Artists Kouki Saitou

Attacks/Effects

W

Pound

10
W C

Water Gun

20