Thumbnail

Duplica's Ditto


  • Flag Duplica's Ditto
  • Flag イミテのメタモン
  • Flag Imite no Metamon
  • Flag Imite's Metamon