Biography Details: 片貝慎 (Shin Katakai)
片貝慎 (Shin Katakai)
First Name: 慎 Shin
Last Name: 片貝 Katakai
Main Country: Japan Japan
Main Language: Japanese
Biography:
Episodes Details: